מאמרים

מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתאונת דרכים

על מנת להוכיח כי לאדם שנפגע בתאונת דרכים נותרה נכות רפואית, עליו לבקש מבית המשפט, ביחד עם הגשת תביעתו, בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחומים הרלבנטיים.

קיימת חשיבות רבה להתייעצות עם עורך דין המומחה בתחום תאונות הדרכים, על מנת שהבקשה תכלול את כל המומחים הרלבנטיים לפגיעותיו של הנפגע.

כפי שהסברתי, לגובה הנכות הרפואית שתיקבע – באם תקבע- על ידי המומחה שימונה על ידי בית המשפט, חשיבות מכרעת לעניין גובה הפיצוי שייפסק לנפגע.

לאחר שחברת הביטוח תגיש תגובתה לבקשה למינוי מומחים, ידון בית המשפט ויחליט האם הוא מוצא לנכון למנות מומחים, ואם כן – באיזה תחום. כמו כן, יחליט בית המשפט איזה צד יש לחייב בהוצאות המומחה, במימון ביניים, עד לשלב פסק הדין.

לעניין השיקולים אשר ינחו את בית המשפט בהחלטתו האם למנות מומחה, ניתן בתקופה האחרונה פסק דין בבית המשפט העליון (ברעא 3007/12 פלונית נ’ הראל חברה לביטוח בע”מ – פסק דין מיום 30/5/2012) אשר חזר וחידד את ההלכות המחייבות את בתי המשפט השלום והמחוזי בשיקולים אשר ינחו את החלטתם בבקשה למינוי מומחים.

בפסק הדין הנ”ל נקבע כי לאור העובדה כי במקרה של תאונות דרכים, התובע יכול להוכיח את נכותו רק באמצעות מומחה מטעם בית המשפט, נקבע כי על בית המשפט להישמר מלנעול את הדלת בפני התובע, ולנהוג בזהירות רבה כאשר הוא בוחן בקשה למינוי מומחה. בית המשפט קבע כי די בראשית ראיה לקיומה של נכות, כדי למנות מומחה לבדיקת התובע מטעם בית המשפט.

במקרה של ספק, קובע בית המשפט, עדיף למנות מומחה, שכן עדיף שיתברר כי המינוי היה מיותר ואז בית המשפט יוכל לחייב את התובע בהוצאות המומחה, מאשר שלא יתמנה על אף שלתובע נותרה נכות.

לגבי החובה לשאת בעלות חוות הדעת. בית המשפט מסכים עם הפרקטיקה לפיה הטלת מימון הביניים לתשלום הוצאות המומחה תהא על חברת הביטוח ולא על התובע, אשר יכולתו לשאת בעלות חוות הדעת מוגבלת יותר.

בית המשפט קובע כי רק במקרים בהם כבר בשלב מינוי המומחים קיים חשש כי מדובר במתחזה ו/או בתאונה שאינה תאונת דרכים ו/או קיים ספק ממשי לנכות ו/או לקשר סיבתי בין מצבו לתאונה, יושתו הוצאות המומחה על התובע, ואולם מדובר יש לעשות זאת בזהירות רבה, כדי לא לסכל את יכולתו של התובע להוכיח את נכותו.

מכאן, שבית המשפט העליון, הקל על התובעים, וקבע גישה מרחיבה למינוי מומחים, ולהשתת הוצאות המומחים על חברות הביטוח. אולם, ככל שיתברר כי לא קיימת נכות, בפסק הדין הסופי עלול להיות התובע מחוייב בעלות חוות הדעת, אשר תקוזז מסכום הפיצוי.

לכן קיימת חשיבות להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום תאונות הדרכים טרם הגשת תביעה, לעניין הבקשה למינוי מומחים.

שתף

צור קשר