מאמרים

כיצד מחושבת גמלת נכות בתאונת עבודה

לאחר שהוגשה והתקבלה תביעת נכות לביטוח הלאומי בתאונת עבודה, ישלם המוסד לביטוח לאומי לנפגע גמלה.

עתה, אסביר, על גמלאות הנכות שמשלם המוסד לביטוח לאומי לאחר שנקבעה נכותו של נפגע בעבודה (נכות זמנית או נכות צמיתה – קבועה).

במקרה בו נקבעת לנפגע נכות זמנית כתוצאה מהתאונה, מדובר בנכות המוגבלת לתקופה מסויימת. לדוגמה 30% נכות לתקופה של 3 חודשים. לאחר מכן יקבע המוסד לביטוח לאומי האם הנכות (ככל שקיימת) הפכה לקבועה, או שטרם התגבש מצבו הרפואי הסופי של הנפגע.

בגין נכויות זמניות ישולם לנפגע ע”י המוסד לביטוח לאומי פיצוי המחושב על פי אחוז הנכות הזמנית שנקבע מתוך שכרו הממוצע של הנפגע בתקופה של שלושת החודשים לפני התאונה.
לדוגמה: אדם אשר הוכרו לו נכויות זמניות בשיעור של 30% ל- 3 חודשים, יקבל 30% משכרו לאותו פרק זמן.

חשוב לציין כי אדם אשר נפגע בתאונת עבודה ונקבעה לו נכות זמנית בשיעור של פחות מ- 100%, ואינו מסוגל לעבוד בכל עבודה שהיא, ואין לו הכנסה מעבודה ו/או מעסק, ואינו זכאי ל”ימי מחלה”, יוכל להגיש תביעת “נכה נזקק” לביטוח הלאומי, ובכך לקבל השלמה ל- 100% למשך תקופה מסויימת. התביעה תוגש על גבי טופס 279.

לאחר שנקבעת לנפגע נכות צמיתה (קבועה) זכאי הנפגע לגמלאות שסכומן תלוי בגובה הנכות שנקבעה, וכדלקמן:
א. בגין נכות צמיתה בשיעור שבין 0% ל- 9% לא יהיה זכאי הנפגע לפיצוי מהביטוח הלאומי.
ב. בגין נכות צמיתה בשיעור שבין 9% ל- 19% יהיה זכאי הנפגע למענק חד פעמי מהביטוח הלאומי המורכב מנוסחת חישוב כדלקמן:
75% X שכרו החודשי הממוצע X אחוז הנכות הצמיתה X 42 גמלאות.
ג. בגין נכות צמיתה בשיעור של 20% ומעלה, זכאי הנפגע לגמלה חודשית בהתאם לאחוז הנכות כפול שכרו החודשי הממוצע (המחושב לפי שכר רבע שנתי לפני התאונה).
כלומר מדובר בתשלום המשולם לנפגע בכל חודש ולא בתשלום חד פעמי.

חשוב לציין כי במקביל לגמלת הנכות, יכול הנפגע להיות זכאי לקצבות וגמלאות נוספות של המוסד לביטוח לאומי, וכי לצורך מימוש מלוא זכויות הנפגע במוסד לביטוח לאומי יש צורך להתייעץ עם עורך דין המומחה בתחום.

שתף

צור קשר