נזקי רכוש

משרדנו מתמחה בתביעות בגין נזקי רכוש.

מטרתן של תביעות נזקי הרכוש הינן לפצות את הנפגע בגין נזק רכוש שאירע לו.

נזק רכוש יכול להיווצר כתוצאה ממעשה ידי אדם (כגון תאונות מסוגים שונים לרבות תאונות דרכים, גניבה וכו’) או כתוצאה מנזקי טבע (כגון הצפה, שריפה וכו’).

כמו בנזקי גוף, גם בנזקי רכוש, פעמים רבות לא ניתן להשיב את המצב לקדמותו (לדוגמה במקרה של גניבה של פריט בעל ערך סנטימנטאלי), ואולם ניתן לתבוע פיצוי כספי אשר באמצעותו יוכל הנפגע להקטין את נזקיו הכספיים.

במקרה של נזק רכוש עלינו לבחון, ראשית, האם קיימת פוליסת ביטוח המכסה נזק מסוג זה.

בדיקת הזכויות על פי פוליסות הביטוח באמצעות עורך דין המומחה בתחום הינה בעלת חשיבות מכרעת בהשגת הזכויות המקסימאליות למבוטח.

נזקי רכוש – מידע נוסף

נזקי רכוש מבוטחים פעמים רבות ע”י פוליסות ביטוח שרוכש המבוטח, כגון פוליסת מבנה, פוליסת רכב מקיף, פוליסת תכולה וכו’.

פוליסות ביטוח נועדו לתת כיסוי כספי למקרה של אירוע נזק עתידי בתחום הרכוש.

תביעה כנגד חברת הביטוח תנוהל כמו כל תביעה למימוש זכויות עפ”י פוליסה, וסכום הפיצוי יהיה בגובה הסכום המבוטח.

משרדנו בקיא ובעל ניסיון רב בסיוע למבוטחים למימוש זכויותיהם עפ”י פוליסות הביטוח, ובמידת הצורך בניהול תביעות כנגד חברות הביטוח להשגת הפיצוי הנדרש בהתאם לפוליסות הרלבנטיות.

עד כה, מבוטחים רבים זכו באמצעות משרדנו בפיצויים המקסימאליים אשר עמדו לזכותם בהתאם לפוליסות, וזאת על פי מדיניות משרדנו הכוללת מקצועיות ויעילות.

במקרה בו נגרם נזק שאינו מכוסה ע”י פוליסת ביטוח, יוכל הנפגע לתבוע את נזקיו באם יוכיח כי קיים מזיק (אדם, חברה או כל גוף משפטי אחר) אשר גרמו לנזק, וכי האחריות לנזק הינה של מזיק זה.

בתביעה כנגד המזיק, יידרש הנפגע להוכיח את שני הגורמים הבאים:

 • אחריות המזיק לנזק שאירע.
 • גובה הנזק.

לשני מרכיבים אלה קשר הדוק אחד לשני, כך שרק כאשר יוכיח הנפגע נזק שאירע כתוצאה מהתרשלות של המזיק – אשר היה חייב בחובת זהירות כלפי הנפגע, תקום עילת תביעה.

לאחר שתוכח אחריותו של המזיק לנזק, יקבע בית המשפט את גובה הנזק – עפ”י הראיות שיובאו בפניו.

במקרה ואחריותו של המזיק מכוסה על ידי חברת ביטוח בה בוטח המזיק, ניתן לתבוע ישירות גם את חברת הביטוח שלו.

בתביעה לנזק רכוש יש לתמוך את התביעה בחוות דעת מומחה לעניין גובה הנזק.

לעיתים יש צורך לצרף חוות דעת בתחום המקצועי אשר תעיד על הסיבות לקרות הנזק.

כחלק מניהול התביעה, חברת הביטוח תגיש חוות דעת מטעמה, ובמידת ויווצר פער שלא ניתן לגישור ימונה ע”י בית המשפט מומחה פוסק.

בהתאם לקביעת המומחה שימונה ע”י בית המשפט ינוהל התיק, כך שלהכרעתו השלכה מכרעת ביחס לגובה הפיצוי המגיע, אם בכלל.

קיימת חשיבות מכרעת בהתייעצות עם עורך דין המומחה בתחום נזקי הרכוש בסמוך, ככל האפשר, להתרחשות הנזק.

בסמוך לקרות אירוע הנזק ניתן לאסוף ראיות משמעותיות ביותר לצורך קביעת האחריות מאוחר יותר במהלך ההיתדיינות כנגד הצד המזיק.

לכן, לפנייה מוקדמת לייעוץ משפטי יכולה להיות, פעמים רבות, השפעה משמעותית על תוצאות ההליך.

צור קשר

שאלות ותשובות

הפיצוי נחלק למספר פרמטרים המרכיבים את הסך השלם.

בפגיעות קשות, המותירות נכות בגופו של הנפגע מורכב הפיצוי על בסיס אחוז הנכות אשר נקבע על ידי מומחה רפואי בהתאם לפרמטרים הבאים:

 • הפסדי השכר שנגרמו לו מרגע הפגיעה ועד לדיון בסוגיית הפיצוי.
 • הפסדי שכרו לעתיד בהתחשב בכך כי מעתה ועד לפרישתו יופחת שכרו כתוצאה מאחוז הנכות.
 • הוצאות רפואיות שנגרמו לו בעבר ואשר הסתגלותו תצריך בעתיד.
 • הוצאות בגין עזרה בתפקודו היום יומי לעבר ולעתיד.
 • כאב וסבל.

בתאונות דרכים הפסדי השכר מוגבלים בחישובם לפי שילוש השכר הממוצע במשק, גם באם שכרו של הנפגע גבוה משכר זה, והסכום בגין כאב וסבל מחושב עפ”י החוק.

נפגע אשר התאונה לא הותירה לו נכות יחושב סך הפיצוי ללא מרכיבים עתידיים.

חשוב לציין כי תשלומים מחברות ביטוח, קרי: ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וכו’, אינם פוגעים ו/או מקוזזים מסכום הפיצוי.

ואולם, תגמולי המוסד לביטוח לאומי שקיבל הנפגע בקשר לתאונה (ככל שקיבל) יקוזזו מסך הפיצויים שבתיק.

עפ”י חוק, התביעה מתיישנת לאחר 7 שנים מיום התאונה.

לאחר מועד זה לא ניתן לפנות בדרישה / תביעה לפיצוי.

בהתאם לחוק ההתיישנות, קטין יוכל להגיש תביעתו עד גיל 25 (7 שנים ממועד הפיכתו לבגיר – גיל 18).

לעיתים, כאשר מדובר בתביעות שאינן מותירות נכות לנפגע, ניתן לשקול פנייה ישירה לחברת הביטוח ולא באמצעות בית המשפט.

במקרה כזה, ולאחר בחינת פוטנציאל הפיצוי המירבי, ישלח משרדנו מכתב דרישה וינהל מו”מ עם חברת הביטוח.

על מנת שהמו”מ יהיה יעיל, מגביל משרדנו פרק זמן וסכום פוטנציאלי כאמצעי להצלחת המו”מ.

משמוצה הליך המו”מ ללא עמידה ביעדים אלה, ובאישורו של התובע, תוגש תביעה.

 • אגרת ביה”מ.

בתביעה בגין נזקי גוף המדובר באגרה קבועה בסך של כ- 700 ₪ שאינה תלויה בסכום התביעה.

בתביעה בגין נזקי רכוש ומימוש זכויות עפ”י פוליסות ביטוח, במועד ההגשה תשולם אגרה בגובה של 1.25% מסכום התביעה. 1.25% נוספים ישולמו טרם מועד ההוכחות.

 • שכר טרחה מומחה

בתביעת נזיקין

מימון שכר טרחתם של המומחים מטעם התובע.

ביה”מ יכול להשית חלק מהוצאות חוות דעת המומחה מטעמו על התובע.

בתביעה בגין תאונת דרכים

מימון שכר טרחתו של המומחה מטעם ביה”מ מושת לרוב על חברת הביטוח – הנתבעת.

ואולם, לעיתים, מוצא בית המשפט לנכון, משיקויליו, כי התובע יישא בעלות זו.

 • לעיתים אנו נדרשים לייעוץ רפואי לצורך שיפור הליכי המו”מ ו/או לצורך בחינת חוות דעת המומחה שמונה מטעם ביה”מ או לחוות דעת של מומחה בתחום הבטיחות. לייעוץ זה עלויות – בהתאם להיקף וסוג הייעוץ הנדרש.

פגישת היכרות וייעוץ ראשונה חינם.

על מנת להקל על לקוחותינו אשר ברוב המקרים הפגיעה הקשה גרמה לטלטלה במצבם הכלכלי, עפ”י רוב שכר הטרחה נקבע באחוזים מסכום הפיצוי העתידי שיושג.

בתביעת בגין תאונות דרכים, ובהליכים מו”ל המוסד לביטוח לאומי, שכר הטרחה נקבע לפי חוק, ולעוה”ד המטפל בתיק שיקול דעת בגביית שכר טרחתו.

לפגישה ראשונה במשרדנו יש להביא את המסמכים הבאים (ככל שמצויים בידיכם):

 • מסמכים רפואיים.
 • דף פרטים הכולל את פירוט אירוע התאונה, ותמונות ממקום האירוע.
 • קבלות בגין הוצאות כתוצאה מהתאונה.
 • תלושי שכר מהתקופה של 6 חודשים לאחר התאונה, ועד מועד הפגישה.
 • אישורים על ימי מחלה.
 • במקרה של תאונת עבודה – מסמכי המוסד לביטוח לאומי (ככל שקיימים).

במקרה של תאונת דרכים יש להביא בנוסף:

 • צילום רישיון נהיגה בתוקף.
 • צילום רישיון רכב תוקף.
 • צילום תעודת ביטוח בתוקף.
 • תיעוד לגבי נזקי “פח” לרכב (דו”ח שמאי, תמונות, קבלה עבור תיקונים וכו’).
 • אישור משטרה.

פרסומים ופסקי דין

זכאות לגמלאות המוסד לביטוח לאומי

בעקבות פנייה לבית המשפט המוסד לביטוח לאומי קיבל את עמדתנו לפיה נכה ממזרח ירושלים זכאית לגמלת נכות כללית.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

הגדרת תאונה כתאונת דרכים

בית משפט קיבל את עמדתנו וקבע כי אדם שנפגע בעת שקשר פיגומים על גג משאית, ונפל בעת הפעלת המנוף להורדת הפיגורים, נפגע בתאונת דרכים.

לפסק הדין המלא

רשת ``רמי לוי`` תפצה לקוח שנפגע ברגלו כשבחר אבטיח

בית משפט קיבל עמדתנו את וקבע כי על רשת “רמי לוי” לפצות לקוח שנפגע ברגלו בעת שבחר אבטיח בחנות הרשת. התובע עמד ליד דולב אבטיחים שהתנתק מהמלגזה עליה עמד ומעך את רגלו של התובע.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

לפסק הדין המלא

אחריות מכון בדיקה לחוות דעת טרם רכישת רכב

התקבלה תביעה שהגיש משרדנו כנגד בעל מכון הבדיקה והבודק בגין חוות דעת מוטעית בקשר למצבו של הרכב טרם קנייתו.
מכון הבדיקה לא ציין בחוות דעתו כי הרכב עבר תאונה קשה וכי קיימים ליקויים משמעותיים ברכב, בין השאר, בשלדה וחוייב לפצות את הרוכשת על נזקיה.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

פיצוי תינוקת בגין צלקת בראש שנגרמה בניתוח קיסרי

לאחר תביעה שהגיש משרדנו, פוצתה תינוקת בגין צלקת שנגרמה לה במהלך ניתוח קיסרי להוצאתה מרחם אימה.

הסכין חתך בטעות את קרקפת העובר, ולתינוקת נותרה צלקת.

פיצוי רוכב אופניים על מלוא הציוד שאבד בתאונה

בית משפט קיבל את עמדתנו וקבע כי נהג רכב אשר סטה מהדרך ופגע ברוכב אופניים יפצה אותו על מלוא נזקיו, לרבות עלות רכישת אופניים חדשות, קסדה חדשה מגינים ועוד. בית המשפט התרשם מגרסתו האמינה של התובע והעדים מטעמו.

לפסק הדין המלא